Home  |  Contact About Us
 Fields of Activity
 Articles
 Background Materials
 IZS In the News
 Events and Media
 Register for Updates
 Volunteer at the IZS
 DonationsAIM teams
Position Papers מימון זר Rinat Gilboa Liorit Gueta Yizhak Geiger Chana Adler
  Register for Updates


Previous Next

    

 

 אב התשס"ט

8.2009

 

הירשם לקבלת מידעונים

דף הבית

 

 שלום רב,

מוגש לך בזה גיליון אוגוסט של מידעון המכון לאסטרטגיה ציונית. במסגרת מידעון זה ניתן למצוא פרסומים חדשים של המכון בנושא הצעה לעיגון חוקתי של עקרונות הבית הלאומי היהודי ובנושא הסדרת מדיניות ההגירה בישראל בהקשר לאיחוד משפחות . כמו כן, עקב היקף ההיענות,  אנו מעדכנים על דחייה במועד האחרון האפשרי להגשת הצעות למחקר במסגרת הקול הקורא שפרסם המכון. 

פרסומים

 

הלמן דובי וארבל עדי, "דורש עיגון"

 

בפתחו של העשור השביעי למדינת ישראל, ניצבת החברה הישראלית בפני אתגרים קיומיים מהותיים. מטרת מסמך זה היא לקרוא לחברה זו לשוב ולהתאחד סביב הכרזת העצמאות אך בנוסח בהיר.

 

נייר עמדה זה בא להכריז כי החזון היהודי-ציוני שולל באופן חד וברור את האפשרות להכיל במסגרת הבית הלאומי של העם היהודי שאיפות לאומיות אחרות. אולם, בשל התמורות שחלו בחיי החברה והמדינה בשנים האחרונות, אל לנו להסתפק בהכרזה בלבד. יש ללוות הכרזה זו בצעדים מעשיים שיחזקו את מעמדו של הבית הלאומי היהודי.

 

 

מבלי לפסול דרכי פעולה אפשריות אחרות, מוצעת בנייר עמדה זה דרך פעולה במישור החוקתי. חוקי היסוד שנחקקו מאז קום המדינה, לא נבעו ממהלך אסטרטגי-שיטתי, כחלק ממערך חוקתי כולל למדינת ישראל, כי אם נחקקו כמענה לבעיות מקומיות. לנוכח חוקי היסוד שנחקקו בשנת תשנ"ב (1992) והפרשנות הנרחבת שניתנה להם בידי שופטי בית המשפט העליון, נוצר פער משמעותי בין המצב החוקתי למצב הלאומי-חברתי, ונגרמה שחיקה מתמשכת במעמדה של מדינת ישראל כבית הלאומי של העם היהודי. חוק יסוד: בית לאומי, עשוי להחזיר את האיזון הנדרש למדינת ישראל כמדינה יהודית, שמשטרה דמוקרטי.

 

פורסם במקור בגיליון מס' 20 (יולי 2009, תמוז תשס"ט) של 'כיוונים חדשים'.

 

לקריאת נייר העמדה המלא>

 

 פרסומים

 

גלבוע רינת, "מדיניות הגירה, נישואין ואיחוד משפחות בישראל"

 

 

הרכב האוכלוסייה של מדינה משקף לא רק את אופייה אלא גם את לכידותה וחוסנה. מדינות דמוקרטיות אינן חוששות מגיוון בהרכב אוכלוסייתן, ויחד עם זאת, מדינות הלאום הדמוקרטיות חותרות לשמר את דמותן. ישראל, כמדינת לאום יהודית ודמוקרטית, השוכנת בלבו של שטח עוין ברובו והמכילה בתוכה מיעוט לאומי גדול אשר אינו מפגין הזדהות עם מטרותיה ועם אופייה, נדרשת לגבש מדיניות הגירה מוסדרת.

 

מדינת ישראל, נכון להיום, אינה מעגנת בחקיקה ראשית מדיניות סדורה בנושא ההגירה בכלל, ובנושא הגירת בני זוג בפרט. הליך התאזרחותם של בני זוג זרים ("ההליך המדורג") מעוגן בהנחיות פנימיות של משרד הפנים. במתכונתו הנוכחית הליך זה אינו נותן משקל רב לאינטרסים כלכליים ותרבותיים, ומתמקד בעיקר בכנות הנישואין ובהימשכותם.  

 
 

 

על המדינה לגבש תנאים כלליים-אוניברסאליים ל"הגירת נישואין" ואיחוד משפחות, המגיעה לישראל מכלל המדינות. יודגש כי על תנאים אלו להיות כלליים ותקפים לגבי כל מהגר-נישואין באשר הוא, למעט אם הנו זכאי שבות. לא תתקיים כל הבחנה בין מהגרים ממדינות שונות לעניין העמידה בקריטריונים השונים. את המלצות ועדת רובינשטיין בכל הנוגע לדרישת הנאמנות, המבחן הכלכלי, מגבלת הגיל ואיסור הפוליגאמיה יש לקבל, תוך שכלולן מעת לעת בהתאם לנתוני המציאות המשתנה.

 

בכל הנוגע להגירת בני זוג ממדינות אויב, יש לאמץ מתכונת שלפיה יוטל איסור גורף על הגירת בני זוג ממדינות אויב מובהקות כגון סוריה, איראן ולבנון, ולהגדיר תנאים מחמירים להגירת בני זוג ממדינות סיכון כגון מצרים, ירדן, לוב ויתר מדינות ערב. יש להוסיף תנאי להשתלבות תרבותית, ולהנהיג את שיטת המכסות בנוסף לתנאי ההגירה, ולא כחלופה להם.

 
לקריאת נייר העמדה המלא> 
הודעות

 

הארכת מועד היענות לקול קורא לכתיבת מחקרים ישומיים (ניירות עמדה)

 

המכון לאסטרטגיה ציונית מזמין הצעות מחקר מחוקרים וחוקרות בעלי תארים מתקדמים במגוון תחומי הליבה של המפעל הציוני: חינוך, משפט, עלייה, ביטחון, התיישבות, תרבות וצדק חברתי. המחקרים גם יציעו הצעות מפורטות לפיתרון הבעיה שהוצגה. מלגות יוענקו למחקרים שימצאו מתאימים.

המועד האחרון  החדש להיענות הינו ט' תשרי תש"ע, ה-24.09.09

למידע נוסף>

לידיעה, החוק החדש לשליחת דואר אלקטרוני, תיקון מס' 40 לחוק בזק והתקשרות, אינו חל על דוא"ל זה.

המכון לאסטרטגיה ציונית
שד' אשכול 14, קומה 11, ירושלים
ת"ד 18157 מיקוד 91181
טל': 025817196 פקס 025322422

info@izs.org.il

 

 


  English Newletter 63, August 2014
  English Newsletter 62, July 2014
  English Newsletter 61/ June 2014
  English Newsletter 60/ May 2014
  English Newsletter 59/ April 2014
  English Newsletter 58/ March 2014
  English Newsletter 57/ February 2014
  English Newsletter 56, january 2013
  English Newsletter 55, December 2013
  English Newsletter 54, November 2013
  English Newsletter 53, October 2013
  English Newsletter 52, September 2013
  English Newsletter 51, August 2013
  English Newsletter 50, July 2013
  English Newsletter 49, June 2013
  English Newsletter 48, May 2013
  English Newsletter 47, April 2013
  English Newsletter 46, March 2013
  English Newsletter 45, February 2013
  English Newsletter 44, January 2013
  English Newsletter 43, Decmber 2012
  English Newsletter 42, November 2012
  English Newsletter 41, October 2012
  English Newsletter 40, September 2012
  English Newsletter 39, August 2012
  English Newsletter 38, July 2012
  English Newsletter 37, June 2012
 
  English Newsletter 36, May 2012
  English Newsletter 35, April 2012
  English Newsletter 34, March 2012
  English Newsletter 33, Ferbuary 2012
  English Newsletter 32, January 2012
  English Newsletter 31, December 2011
  English Newsletter 30, November 2011
  New Year Letter 2011
  English Newsletter 29, October 2011
  English Newsletter 28, September 2011
  English Newsletter 27, August 2011
  English Newsletter 26, July 2011
  English Newsletter 25, June 2011
  English Newsletter 24, May 2011
  Hebrew Newsletter 28, May 2011
  Yom Atzmaut Sameach from IZS
  English Newsletter 23, April 2011
 
  Hebrew Newsletter 27, April 2011
  English Newsletter 22, March 2011
  Hebrew Newsletter 26, March2011
  English Newsletter 21, February 2011
  Hebrew Newsletter 25, Ferbuary 2011
  English Newsletter 20, January 2011
  Hebrew Newsletter 24, January 2011
  English Newsletter 19, December 2010
  Hebrew Newsletter 23, December 2010
  English Newsletter 18, November 2010
  Hebrew Newsletter 22, November 2010
  English Newsletter 17, October 2010
  Hebrew Newsletter 21, October 2010
  English Newsletter 16, September 2010
  Hebrew Newsletter 20, September 2010
  Hebrew Newsletter 19, August 2010
  English Newsletter 15, August 2010
  English Newsletter 14, July 2010
  Hebrew Newsletter 18, July 2010
  English Newsletter 13, June 2010
  Hebrew Newsletter 17, June 2010
  English Newsletter 12, May 2010
  Hebrew Newsletter 16, May 2010
  English Newletter 11, April 2010
  Hebrew Newsletter 15, April 2010
  English Newsletter 10, March 2010
  Hebrew Newsletter 14, March 2010
  English Newsletter 9, February 2010
  Hebrew Newsletter 13, February 2010
  English Newsletter 8, January 2010
  Hebrew Newsletter 12, January 2010
  Hebrew Newsletter 11, December 2009
  English Newsletter 7, December 2009
  English Newsletter 6, November 2009
  Hebrew Newsletter 10, November 2009
  English Newsletter 5, October 2009
  Hebrew Newsletter 9, October 2009
  English Newsletter 4, September 2009
  Hebrew Newsletter 8, September 2009
  English Newsletter 3, August 2009
  Hebrew Newsletter 7, August 2009
  English Newsletter 2, July 2009
  Hebrew Newsletter 6, July 2009
  English Newsletter 1, June 2009
  Hebrew Newsletter 5, June 2009
  Hebrew Newsletter 4, May 2009
  Hebrew Newsletter 3, April 2009
  Hebrew Newsletter 2, March 2009
  Hebrew Newsletter 1, February 2009
Facebook/פייסבוקחיפוש/Search


  Updates

The site is currently undergoing an upgrade. Sorry for the incovenience.
"The unwritten security constitution", Dr. Yoaz Hendel, Ynetnews, 27.4.16
"Color does Matter", Miri Shalem, Times of Israel, 6.4.16
"Don't Believe the Polls", Israel Harel, Haaretz, 2.4.16
"Elections are more exciting than snow", Joel Golovensky, Jerusalem Post, 6.2.16
"The Left can't teach us about human rights", Hezki Ezra, Arutz 7, 23.12.15
"Plan to ban leftist group from IDF events gains support", Shlomo Cesana, Israel Hayom, 15.12.15
"NGOs sue local religious councils for over-charging for mikve usage", Jeremy Sharon, Jerusalem Post, 18.11.15
"Summary of our activities for the year 5775"
"Strategizing Zionism", Daniel Seamen & Daniela Traub, Voice of Israel, 02.08.15
"Did the Gush Katif Expulsion Do What it Said it Would?", Adi Arbel, INN, 16.07.15
"True Human Rights", The Voice of Israel, 05.07.2015
"UNRWA, Hamas are two sides of the same coin", Nadav Shragai, Israel Hayom, 03.07.15
"UNRWA causes more damage than good", The Jewish Press, 24.06.15
"One revolution at a time", Emily Amrousi, Israel Hayom, 22.04.15
"Israel Harel wins Moskowitz Foundation's Zionism award", Haaretz, 5.04.15


Constitution Demographics kkl

Prof. Yoav Gelber Yaakov Faitelson Golovensky & Gilboa