The Tzur Baher Rights Center aims to narrow the gap between the municipality and its Arab residents.

מרכז זכויות צור באחר

שכונותיה הערביות של ירושלים סובלות שנים רבות מהזנחה שהובילה לרמת תשתיות נחותה ולהתנגדות כללית של האוכלוסייה המקומית כלפי מוסדותיה הציבוריים של מדינת ישראל. הוואקום שנוצר התמלא בחלקו על ידי קבוצות זרות וקיצוניות שמסיתות נגד ישראל מבלי להיטיב באופן מעשי עם התושבים.

המכון לאסטרטגיה ציונית רואה בסוגיה זו עניין לאומי וליברלי כאחד. אנו מאמינים שלתושבים הערבים בירושלים מגיעה הזכות לקבל שירותים באופן שוויוני – ברמה העירונית וברמה הארצית – וכן, שאספקת השירותים הללו היא גם עניין של אינטרס לאומי.

תנועת 'זכויות אדם כחולבן' של המכון מפעילה מרכז זכויות בשכונת צור באחר שבדרום-מזרח ירושלים, שמטרתה לצמצם את הפער בין העירייה ובין תושביה הערביים. בנוסף, אנו מספקים מידע ועזרה מעשית כגון תרגום ומילוי מסמכים עבור העירייה, ביטוח לאומי, מעסיקים ועוד. אנו מעניקים סיוע לתושבים ברחבי העיר ופועלים בשיתוף עם המתנ"ס השכונתי ועיריית ירושלים.

רוב הבעיות שבהן אנו נתקלים נובעות מפערי ידע והבנה יחד עם הבדלי תרבות ושפה, אך הן ניתנות לפתרון גם במציאות הפוליטית הקיימת. לשם כך, אנו גם מעבירים שיעורי עברית, כאמצעי להעצמת האוכלוסייה המקומית ולשילובה בחברה הישראלית הכללית.

מרכז זכויות אבו תור

באוקטובר 2019 פתחנו מרכז זכויות חדש בשכונת אבו תור